Privacybeleid

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van verkeersschoolvanderstelt.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Verkeersschool van der Stelt. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Verkeersschool van der Stelt. Zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacybeleid, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent deze, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verkeersschool van der Stelt
Paltrokmolen 32
1444 GH  Purmerend
Telefoonnummer: 0299-47 64 64
Email: info@verkeersschoolvanderstelt.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Verkeersschool van der Stelt. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het versturen van communicatie, zoals informatieve e-mails;
 • gebruik van beeldmateriaal op sociale media en andere communicatie kanalen;
 • het aanvragen van tussentijdse toetsen en/of examens.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 • NAW-gegevens;
 • CBR-kandidaat nummer;
 • geboortedatum en geslacht;
 • telefoonnummer en e-mail adres;

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:

 • CBR (examencentrum);
 • Incassobureaus.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerking van persoonsgegevens van prospecten en geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospecten en geïnteresseerden worden door Verkeersschool van der Stelt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Verkeersschool van der Stelt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Verkeersschool van der Stelt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen < 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Gebruik van cookies
vekeersschoolvanderstelt.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door vekeersschoolvanderstelt.nl te beïnvloeden.

Social media en fotobeleid
Op onze website vindt u knoppen waarmee u onze berichten als pagina’s kunt promoten op sociale media. Denk hierbij aan “liken en delen” op Facebook. Tevens plaatst Verkeersschool van der Stelt haar geslaagde kandidaten op de tijdlijn van sociale media. U kunt schriftelijk, mondeling of online toestemming geven voor het plaatsen van uw foto op sociale media. Voordat er een foto gemaakt en gepubliceerd wordt zal dit vooraf eerst met u besproken worden.

Bewaartermijn
Verkeersschool van der Stelt. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, te weten:

 • enkel bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens en al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens;
 • alle bevoegde personen die kennis kunnen nemen van uw gegevens, gehouden zijn aan geheimhouding daarvan;
 • ICT aanpassingen om datalekken te voorkomen;
 • beperkte verwerking van persoons- gegevens ingaande per 25-05-2018.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke in ons bezit zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan), door ons of door een van onze verwerkers (indien van toepassing). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen u natuurlijk vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacybeleid van Verkeersschool van der Stelt en specifiek verkeersschoolvanderstelt.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@verkeersschoolvanderstelt.nl.